Algemene voorwaarden avonturiers

In deze overeenkomst zijn de voorwaarden opgenomen op basis waarvan u als Gebruiker gebruikt maakt van ons Platform. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Local Nature Guide en de Gebruiker, alsmede op iedere overeenkomst tussen de Gebruiker en een Gids.

1. Definities

Lees hier de beschrijving van begrippen die vaker terug komen in onze Voorwaarden.

 1. "Local Nature Guide", "wij", "we" of "onze" betekent Local Nature Guide VOF, een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan het Diemerbospad 1 A, 1111 PZ Diemen, Nederland.
 2. “Dienst” betekent de begeleiding of rondleiding van een Gids in, bij of gelieerd aan de natuur.
 3. "Platform" betekent de (mobiele) website en app waar de Activiteiten en Diensten beschikbaar worden gesteld door, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Local Nature Guide.
 4. "Gids" betekent de professionele aanbieder van Activiteiten of Diensten van tijd tot tijd beschikbaar voor Reservering op het Platform.
 5. “Gebruiker” / “U” betekent iedere bezoeker van het Platform alsmede alle personen voor of namens wie u een Reservering maakt.
 6. "Activiteit" betekent de verschillende producten en diensten in of gelieerd aan natuur en/of milieu die kunnen worden besteld, aangeschaft, betaald, aangeboden, gereserveerd, gecombineerd of voltooid via het Platform.
 7. "Reservering" betekent een bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservering van een Activiteit of Dienst via het Platform door een Gebruiker, zoals omschreven in de bevestigingsemail.

2. Reikwijdte en aard van onze diensten

Wij verbinden graag vraag en aanbod.

 1. Local Nature Guide beheert een bemiddelingsplatform voor online aanbiedingen via internet en apps. Op het Platform kunnen gebruikers tours, activiteiten en belevenissen in of gerelateerd aan natuur en milieu vinden en boeken onder leiding van een Gids.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Local Nature Guide en de Gebruiker, alsmede op iedere overeenkomst tussen de Gebruiker en een Gids.
 3. Deze Algemene voorwaarden zijn samen met de privacyverklaring van toepassing op iedere vorm van gebruik van het Platform, bijvoorbeeld via internet en apps. Het gebruik van de website uitsluitend toegestaan onder voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring heeft gelezen en begrepen. Iedere verdere vorm van gebruik van de website of een gedeelte daarvan betekent dat u de Algemene Voorwaarden en de privacybepalingen hebt gelezen en begrepen en dat u zich er volledig mee akkoord verklaart om alle bepalingen van deze voorwaarden in acht te nemen.
 4. De overeenkomst tussen de gebruiker en Local Nature Guide omvat principieel uitsluitend het volgens de voorschriften verwijzen van de gebruikers naar de aanbieder (Gids) van Activiteiten respectievelijk het doorgeven van gegevens van gebruikers voor wie wordt bemiddeld door een onderbemiddelaar. Local Nature Guide treedt zelf niet op als organisator en ook niet als verhuurder, verkoper of contractpartner in andere zin met betrekking tot de overeenkomst tussen de gebruiker en de Gids.
 5. De gegevens op het Platform houden geen bindend aanbod van Local Nature Guide in. Een bindende overeenkomst met de Gidsen van de op het Platform aangeboden Activiteiten of Diensten komt uitsluitend tot stand via een Reservering en wordt uitsluitend gesloten met de betreffende Gids.
 6. Door het maken van een Reservering gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de relevante Gids bij wie u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw Reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Gids; wij zullen de gegevens van uw Reservering naar de betreffende Gidsen sturen, incasseren de kosten voor de gereserveerde Activiteit of Dienst ten behoeve van de Gids en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de Gids. Voor de inhoud van de overeenkomst tussen u en de Gids verwijzen wij u naar de bevestigingsemail.
 7. "De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken op ons Platform is gebaseerd op de informatie die de Gidsen ons verschaffen. De Gidsen die hun Activiteit of Dienst op het Platform adverteren en promoten zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, toeslagen beschikbaarheid, beleid & voorwaarden en andere relevante informatie die op ons Platform wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van de Activiteiten en Diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van ons Platform of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke Gids is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven/toeslagen/prijzen, beschikbaarheid, beleid & voorwaarden) die op ons Platform wordt getoond.

3. Prijzen

Dit moet je weten over de prijzen die we communiceren.

 1. Alle prijzen voor de Activiteiten of Diensten op het Platform worden getoond inclusief btw en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen) en toeslagen, behalve als dit anders staat vermeld op ons Platform of in de bevestigingsmail. De Gids kan in het geval van kosten voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde toeslagen en belastingen in rekening brengen.
 2. Indien bepaalde kosten voor een (deel van de) Activiteiten of Diensten niet bij de prijs zijn inbegrepen dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld bij de omschrijving van de Activiteit of Dienst op het Platform. Door Reservering van de Activiteit of Dienst gaat u akkoord met de betaling van deze kosten naast de prijs voor de Activiteit of Dienst.
 3. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.
 4. Bij de prijs voor de Activiteit of Dienst zijn geen verzekeringen inbegrepen. U moet er zelf voor zorgen dat u voldoende verzekerd bent.

4. Privacy

Wij vinden jouw privacy belangrijk.

 1. Local Nature Guide respecteert uw privacy. Daarom geven wij in geen geval uw persoonsgegevens door aan derde partijen, behoudens ingeval wij uw toestemming daarvoor hebben ontvangen.
 2. Local Nature Guide verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van Gebruikers voor zover nodig voor de totstandbrenging, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de overeenkomst tussen de Gebruiker en Local Nature Guide, alsmede ten behoeve van de overeenkomst tussen de Gebruiker en een Gids. In dat laatste geval geeft Local Nature Guide de voor de overeenkomst benodigde gegevens door aan de betreffende Gids. Deze verwerkt en gebruikt de gegevens ten behoeve van de voorbereiding, het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst op eigen verantwoording. De identiteit van de betreffende Gids blijkt uit de Reservering.
 3. Meer informatie vindt u in onze privacy verklaring.

5. Reservering, Betaling, Restitutie

Zo werkt dit bij ons.

 1. Reservering:
  Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen op een Activiteit of Dienst aanvullende voorwaarden van de Gids van toepassing zijn (waaronder, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften en de van toepassing zijnde huisregels van de locatie waar de Activiteit plaatsvindt). Door het plaatsen een Reservering gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden, en alle aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Activiteit of Dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden. De Gids behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen van de Activiteit of Dienst uit te sluiten.
  Local Nature Guide doet de Gebruiker namens en in opdracht van de Gids een boekingsbevestiging en een betalingsbevestiging aangaande uw Reservering toekomen via e-mail. Local Nature Guide is gerechtigd om de in rekening gebrachte bedragen namens en in opdracht van de Gids te incasseren.
  Om uw Reservering te kunnen voltooien , dient u uw juiste gegevens in te vullen. Local Nature Guide is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door Gebruiker verkeerd ingevoerde gegevens (zoals e-mailadressen, telefoon- bank- of creditcardgegevens). Local Nature Guide heeft geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren. De Gids behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen hem en de Gebruiker te ontbinden of gebruikers van deelname aan een Activiteit of Dienst uit te sluiten en schadevergoeding ter hoogte van de annuleringskosten te vorderen, als er door de Gebruiker onjuiste gegevens worden verstrekt.
 2. Betaling
  Betaling kan uitsluitend via IDeal.
  Betaling voor de Activiteit of Dienst dient binnen 24 uur na Reservering te zijn voltooid via een door Local Nature Guide verstuurde link in de boekingsbevestiging. Indien binnen 24 uur na Reservering betaling niet is voltooid, zal de Reservering komen te vervallen en komt er geen overeenkomst tot stand tussen Gebruiker en Gids.

6. Annulering en wijziging, restitutie

Bekijk de voorwaarde bij annulering.

 1. Indien u een Reservering annuleert gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot restitutie:
  1. indien de annulering plaatsvindt in de periode tot 14 dagen voor aanvang van de Activiteit of Dienst ontvangt u volledige restitutie van het door u betaalde bedrag.
  2. indien de annulering plaatsvindt in de periode van 14 dagen tot 3 dagen voor aanvang van de Activiteit of Dienst, ontvangt u 50% restitutie van het door u betaalde bedrag;
  3. indien de annulering plaatsvindt 3 dagen of korter voor aanvang van de Activiteit of Dienst, of indien u niet of niet tijdig komt opdagen voor de Activiteit of Dienst, heeft u geen recht op restitutie van (een deel van) het door u betaalde bedrag.
 2. De Gids kan de Activiteit of Dienst zonder inachtneming van een annuleringstermijn op het overeengekomen tijdstip annuleren, als weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, stakingen of andere onvoorzienbare of onafwendbare externe omstandigheden (in het bijzonder overmachtssituaties) de uitvoering van de Activiteit of Dienst onmogelijk maken of aanzienlijk bemoeilijken of in gevaar brengen. In dit geval wordt de betaalde prijs voor de Activiteit of Dienst terugbetaald.
 3. De Gids is gerechtigd om u niet tot een Activiteit of Dienst toe te laten of van een Activiteit of Dienst uit te sluiten, als u niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname, u door uw deelname uzelf of anderen in gevaar zou brengen of de uitvoering van de Activiteit of Dienst op enige andere wijze blijvend zou bemoeilijken of belemmeren. Dit is van overeenkomstige toepassing op personen voor of namens wie u de Reservering heeft gemaakt. In deze gevallen heeft u geen recht op restitutie van de betaalde prijs of op schadevergoeding.
 4. In de boekingsbevestiging staat een aanvangstijd en locatie voor de betreffende Activiteit of Dienst. Indien u en/of een of meer deelnemers die onder uw Reservering vallen niet of niet tijdig aanwezig zijn op de locatie, is de Gids gerechtigd u en de overige deelnemers (i) deelneming aan c.q. te toegang tot de Activiteit of Dienst te ontzeggen, en/ of (ii) de Activiteit of Dienst in zijn geheel te annuleren, zonder dat u recht heeft op enige restitutie of schadevergoeding.
 5. Voor het wijzigingen van een Activiteit of Dienst hanteren wij dezelfde restitutievoorwaarden als voor annulering. Wijzigingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

7. Correspondentie en communicatie

Zo communiceren wij.

 1. Door het maken van een Reservering stemt u ermee in dat u (i) een e-mail toegezonden kunt krijgen met informatie over uw geboekte Activiteit of Dienst alsook bepaalde informatie en aanbiedingen die relevant zijn voor of verband houden met uw Reservering, en (ii) kort na voltooiing van de Activiteit of Dienst een e-mail toegezonden kunt krijgen om (uw ervaring met) de Gids en de Activiteit of Dienst te beoordelen.
 2. Local Nature Guide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Gids. U kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Gids, of (alle vormen van) de ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. Local Nature Guide kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Gids.
 3. Iedere klacht of eis gericht aan Local Nature Guide en/of met betrekking tot een Activiteit of Dienst dient zo spoedig mogelijk te worden ingediend via het klachtenformulier op onze website, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop de Activiteit of Dienst heeft of zou hebben plaatsgevonden. Iedere eis of klacht die na de periode van 30 dagen wordt ingediend, kan geweigerd worden en de eiser zal zijn recht op enige compensatie (van schade of kosten) verliezen.
 4. Klachten gericht aan een Gids dienen eveneens te worden ingevuld via het klachtenformulier op onze website en binnen 30 dagen na de dag waarop de Activiteit of Dienst heeft of zou hebben plaatsgevonden. Indien uw klacht een verzoek tot restitutie behelst en de Gids niet binnen 10 werkdagen reageert op uw klacht, zal Local Nature Guide uw verzoek tot restitutie honoreren, tot maximaal het bedrag dat u heeft betaald voor de Dienst of Activiteit.

8. Beoordeling

Beoordelingen nemen wij echt serieus.

 1. Alleen gebruikers die een Activiteit hebben voltooid of daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van een Dienst, worden door Local Nature Guide uitgenodigd om commentaar te leveren op de Activiteit of Dienst en om een ​​score te geven voor bepaalde aspecten van de Activiteit of Dienst. De ingevulde beoordeling kan (a) worden geüpload op ons Platform met als doel gebruikers te informeren over uw mening over de (mate van) service en kwaliteit van de Gids en de Activiteit of Dienst, en (b) (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt en geplaatst door Local Nature Guide, naar eigen inzicht (bijvoorbeeld voor marketing, promotie of verbetering van onze service) op ons Platform of dergelijke sociale mediaplatforms, nieuwsbrieven, speciale promoties, apps of andere kanalen in eigendom, gehost, gebruikt of beheerd door Local Nature Guide en onze zakelijke partners. Om recente (en dus relevante) beoordelingen aan te bieden en te behouden, kunnen beoordelingen alleen binnen een beperkte periode (30 dagen) na een voltooiing van een Activiteit of Dienst worden ingediend.
 2. Local Nature Guide behoudt zich het recht voor om recensies naar eigen goeddunken aan te passen, te weigeren of te verwijderen, voor zover dit in strijd is met haar principes. Local Nature Guide accepteer in ieder geval geen beoordelingen die uitingen bevatten van godslastering, seksueel expliciet taalgebruik, haatdragende taal, discriminatoire opmerkingen, bedreigingen, geweld, websites, e-mails en adressen, telefoonnummers, bankgegevens of persoonsgegevens van derden. Local Nature Guide is niet verplicht om kopieën van de gebruikerscontent te bewaren of dergelijke kopieën beschikbaar te stellen. Local Nature Guide compenseert haar Gebruikers niet voor het voltooien van een beoordeling.
 3. Bij uw beoordeling bestaat wellicht de mogelijkheid om foto's/afbeeldingen naar ons Platform te uploaden. U verklaart en garandeert dat u in het bezit bent van het auteursrecht over de door u geüploade foto's/afbeeldingen. U stemt ermee in dat Local Nature Guide de geüploade foto's/afbeeldingen mag gebruiken op zijn (mobiele) website en apps, en in (online/offline) promotiemateriaal en publicaties en op elke andere wijze die Local Nature Guide naar eigen inzicht gepast acht. U geeft Local Nature Guide het niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, onvoorwaardelijke, eeuwigdurende recht en de licentie om de foto's/afbeeldingen te gebruiken, te reproduceren, te laten reproduceren, te tonen, te distribueren, te sublicentiëren, te communiceren en deze beschikbaar te maken op elke andere wijze die Local Nature Guide naar eigen inzicht gepast acht. Door deze foto's/afbeeldingen te uploaden, neemt u de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor elke en alle juridische claims die door derden worden gemaakt ten gevolge van de publicatie en het gebruik van deze foto's/afbeeldingen door Local Nature Guide en vrijwaart u Local Nature Guide van elke aanspraak van derden dienaangaande. Local Nature Guide verwerpt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste foto's/afbeeldingen. U garandeert dat de foto's/afbeeldingen vrij zijn van virussen, Trojaanse paarden of andere infecties. Ook zullen de foto's/afbeeldingen niet van pornografische, illegale, obscene, beledigende, verwerpelijke of ongepaste aard zijn, of inbreuk maken op de rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of privacy). Elke foto/afbeelding die niet aan de eerdergenoemde criteria voldoet, zal niet worden geplaatst en/of kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden verwijderd door Local Nature Guide.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

 1. Local Nature Guide is niet aansprakelijk voor de totstandkoming van overeenkomsten in overeenstemming met de boekingswens van de gebruiker met de Gids voor wie zij bemiddelt.
 2. Local Nature Guide is met betrekking tot de geboekte Activiteit of Dienst zelf niet aansprakelijk voor (i) onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) (ii) gebreken in de levering of uitvoering van de Activiteit of Dienst, of het niet of niet naar behoren functioneren van de Gids, en/of (iii) voor persoonlijk letsel dat de Gebruiker of een van de deelnemers oploopt of materiële schade die hij lijdt in verband met de uitvoering van of deelname aan de Activiteit of Dienst. Deelname aan een Activiteit of Dienst is geheel voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 3. Afhankelijk van de beperkingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en tot voor zover wettelijk toegelaten, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze dienstverlening, tot een gezamenlijk bedrag van de gezamenlijke kosten van uw Reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail.
 4. Local Nature Guide is niet verantwoordelijk (en wijst alle aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, de toepasbaarheid of de geschiktheid van een Activiteit of Dienst en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook in dit opzicht. U erkent en gaat ermee akkoord dat de betreffende Gids als enige verantwoordelijk is en alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de Activiteit of Dienst op zich neemt (inclusief alle garanties en verklaringen van de Gids). Local Nature Guide is geen (weder)verkoper van de Activiteit of Dienst . Klachten of claims met betrekking tot de Activiteit of Dienst (inclusief met betrekking tot de aangeboden (speciale/promotie) prijs, de voorwaarden of specifieke verzoeken) moeten worden behandeld door de Gids. Local Nature Guide is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en aansprakelijkheden, behoudens voor zover anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Wij beschermen onze zelfopgebouwde eigendommen.

 1. De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op ons, of gebruikt wordt door ons Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op ons Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Local Nature Guide, haar Gidsen of providers.
 2. Local Nature Guide behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) het Platform waarop de Dienst beschikbaar wordt gesteld en u heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat u (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud (inclusief beoordelingen van gasten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op het Platform of (vertaald) inhoud of beoordelingen zou bezitten, wijst u toe, draagt u over en stelt u hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Local Nature Guide. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

11. Content

Wij willen de juiste informatie communiceren.

 1. Hoewel Local Nature Guide ernaar streeft de nauwkeurigheid van de op of via het Platform weergegeven content te waarborgen, geeft zij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie voor de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de content van het Platform (met inbegrip van alle door derden verstrekte gegevens) en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel of voor andere doeleinden.

12. Toepasselijk recht, jurisdictie en geschillenbeslechting

We komen er graag goed en eerlijk uit.

 1. Deze Algemene voorwaarden en daarin genoemde bijlagen vormen de volledige overeenkomst tussen Local Nature Guide en de Gebruiker.
 2. Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.
 3. In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zult u gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.

Local Nature Guide

Natuur is overal. Steeds meer mensen trekken erop uit om de natuur te leren kennen. Wij geloven dat een goede gids de natuur nóg meer tot leven brengt.